Institut prevence a řešení předlužení, z. ú. si klade za cíl kultivovat český systém vymáhání pohledávek. K dosažení tohoto účelu se Institut prevence a řešení předlužení, z. ú. zaměřuje na dluhové poradenství a v rámci své činnosti pořádá semináře a poskytuje akreditovaná školení zaměřená na pracovníky, kteří poskytují odbornou pomoc osobám v tíživé finanční situaci.

 

Při naší činnosti přicházíme do kontaktu s Vašimi osobními údaji, které dále za účelem řádného výkonu našich aktivit musíme přiměřenými způsoby zpracovávat. V Institutu prevence a řešení předlužení z. ú. dbáme na to, abychom všechny Vaše osobní údaje zpracovávali v souladu s platnými právními předpisy. Tento dokument tak má za cíl objasnit, které Vaše osobní údaje zpracováváme, pro jaké účely, jakými prostředky a dále jaká práva, jakožto subjekt údajů, v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte.

 

KDO JSME A NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE

Jsme Institut prevence a řešení předlužení, z. ú., IČO: 077 53 268, se sídlem Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 763 (dále jen „my“, „nás“ apod.), a při své činnosti zpracováváme osobní údaje níže uvedených subjektů údajů. Vystupujeme tedy jako správce osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení„) a souvisejícími právními předpisy na ochranu osobních údajů.

 

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím výše uvedené adresy anebo na e-mailu info@institut-predluzeni.cz.

Subjektem údajů se pro účely tohoto dokumentu rozumí:

 1. účastník kurzu – fyzická osoba účastnící se námi pořádaného kurzu;
 2. objednatel kurzu – fyzická osoba, která objednala náš kurz, nebo fyzická osoba, jež je zástupcem právnické osoby objednávající kurz nebo obdobná osoba, s níž o objednávce kurzu jednáne a které nabízíme naše služby;
 3. osoba, které poskytujeme poradenství v oblasti oddlužení – např. zaměstnanci zasmluvněných zaměstnavatelé nebo jiní klienti;
 4. osoby námi školené k poskytování cíleného poradenství – např. proškolení zaměstnanci či jiní pracovníci zasmluvněných zaměstnavatelů;
 5. jakákoliv jiná fyzická osoba, která se na nás obrátí písemně, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Při výkonu naši činnosti zpracováváme různé druhy osobních údajů, které lze obecně rozdělit do následujících kategorií:

 1. Identifikační údaje – např. titul, jméno, příjmení a pracovní pozice. Dále pak, jste-li podnikatelem fyzickou osobou, i Vaše IČO a adresa sídla či místa podnikání.
 2. Kontaktní údaje – např. korespondenční adresa, telefonní číslo a e-mail.
 3. Platební údaje – jste-li fyzická osoba, pak řadíme mezi platební údaje především údaj o Vašem platebním účtu, DIČ a fakturační údaje.
 4. Údaje o Vaší finanční situaci – zde řadíme údaje o Vaší soukromé a rodinné finanční situaci, údaje o Vašich dluzích, pohledávkách, příjmech, výdajích, údaje o s Vámi vedených exekučních či insolvenčních řízeních ad.
 5. Údaje poskytnuté v komunikaci – mezi tyto údaje řadíme zejména jakékoliv osobní údaje, které nám poskytnete v rámci komunikace s Vámi, jakož i samotný obsah takové komunikace.

 

JAK OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME

Osobní údaje využíváme v souladu s platnými právními předpisy, a to v těchto případech:

 

 1. Objednávka kurzu, plnění smlouvy o poskytnutí kurzu a realizace kurzu

Jste-li účastníkem nebo objednatelem kurzu, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a platebních údajů a údajů poskytnutých v komunikaci v rámci procesu objednávky a uzavření smlouvy o poskytnutí kurzu a dále za účelem realizace a zajištění kurzu.

Jste-li objednatel kurzu, zpracováváme Vaše osobní údajů při řešení objednávky kurzu a uzavírání smlouvy o poskytnutí kurzu, jakož i při plnění takové smlouvy a práv a povinností z ní vyplývajících (včetně platebních povinností). Osobní údaje účastníků kurzu zpracováváme za účelem realizace kurzu, tj. mimo jiné zaslání jim pozvánky na kurz, zaslání jim informace o změnách v organizaci kurzu (např. oznámení o nemoci lektora), pro přípravu materiálů a přístupu do kurzu (pokud to kurz vyžaduje), vystavení certifikátu o kurzu nebo zjišťování spokojenosti s kurzem.

Právními základy zpracování jsou postup v rámci předsmluvních vztahů a řádné plnění smlouvy a částečně i náš oprávněný zájem na poskytování našich služeb. Poskytnutí osobních údajů je nutné za účelem uzavření a plnění smlouvy a realizace kurzu. V případě, že by nám osobní údaje nebyly poskytnuty, nebyli bychom schopni smlouvu o poskytnutí kurzu s objednatelem uzavřít a kurz ve vztahu k účastníkům realizovat. 

 

 1. Poskytování poradenských služeb

Jste-li osobou, které poskytujeme konkrétní poradenství v oblasti dluhů a oddlužení, zpracováváme za tímto účelem Vaše identifikační, kontaktní, finanční údaje a údaje poskytnuté v komunikaci. Cílem zpracování je poskytování Vám konkrétních poradenských služeb zaměřených na řešení Vaší tíživé finanční situace. Právním základem zpracování je plnění s Vámi uzavřené smlouvy o poskytování poradenství či souvisejících služeb. Poskytnutí údajů je nezbytné pro plnění této smlouvy a bez jejich poskytnutí nejsme schopni Vám naše poradenství efektivní poskytovat.

 

 1. Poskytování školení

Vaše osobní údaje zpracováváme taktéž v případě, že Vás školíme k poskytování poradenství v oblasti dluhů a oddlužení u třetích osob (např. zaměstnavatelů). Za tímto účelem zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje poskytnuté v komunikaci. Právním základem zpracování je plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů nebudeme schopni smlouvu splnit a proškolit Vás.

 

 1. Plnění našich zákonných a jiných povinností

Identifikační, kontaktní a platební údaje zpracováváme taktéž za účelem plnění našich zákonných a jiných právních povinností např. v oblasti daní, účetnictví, povinného výkaznictví a zveřejňování ve výročních zprávách a rejstřících.

Zpracování Vašich osobních údajů je v takovém případě nezbytné pro splnění našich právních povinností a bez jejich poskytnutí bychom nebyli schopni naše povinnosti řádně plnit.

 

 1. Zasílání nabídek

Jste-li objednatelem kurzu, jiná osoba, jíž poskytujeme naše služby nebo dáte-li k tomu svolení, můžeme Vám zasílat nabídky našich služeb a aktivit a další související materiály. Pro tento účel budeme zpracovávat Vaše kontaktní a případně identifikační údaje.

K zasílání nabídek dochází na základě našeho oprávněného zájmu nebo na základě Vaší žádosti. Neposkytnete-li údaje, nebudeme moct Vám nabídky a materiály zasílat. Máte právo kdykoliv proti zasílání nabídek vystoupit a do budoucna je odmítnout nebo máte právo Vaše svolení odvolat.

 

 1. Propagace našich služeb a PR

V případě, že jste osobou, jíž jakkoliv poskytujeme naše služby, zpracováváme Vaše identifikační údaje a údaje obsažené v komunikaci ve velmi omezeném rozsahu v rámci propagace našich služeb a provádění PR (public relations). Za těmito účely používáme Vaše údaje, vyjádření, doporučení a příběhy např. jako reference pro zveřejňování v propagačních materiálech, na našich internetových stránkách, ve výročních zprávách apod.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě našeho oprávněného zájmu na propagaci naší činnosti a aktivit. Neposkytnete-li údaje, nebudeme moct tuto propagaci provádět.

Upozorňujeme, že naše webové stránky jsou veřejně přístupné a jejich viditelnost není žádným způsobem omezena. Znamená to, že Vaše osobní údaje mohou být díky takovému zveřejnění přístupné v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, kde platí jiná pravidla o ochraně osobních údajů.

 

 1. Řešení Vašich dotazů, návrhů a korespondence

V případě, že se nás rozhodnete oslovit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na našich webových stránkách, propagačních materiálech, údajů sdělených v rámci poskytování služeb či na kurzech nebo získaných jinak, budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje poskytnuté v komunikaci za účelem komunikace s Vámi a řešení Vašich dotazů, návrhů a jiných požadavků či připomínek.

Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy (odpovědi na Váš požadavek) a na základě našich oprávněných zájmů. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonnou ani smluvní povinností, jejich neposkytnutí by nám však znemožnilo efektivně reagovat na Vaše žádosti a komunikovat s Vámi.

Jako záruku dodržování našich závazků jsme současně zabezpečili, že Vaše osobní údaje budou použity výhradně pro výše stanovené účely anebo pro zákonné a slučitelné účely (archivace, ochrana, vymáhání nebo uplatňování našich právních nároků ad.)

Zaručujeme Vám, že v rámci zpracování osobních údajů nedochází k jejich předávání do třetích zemí mimo území Evropské unie či do mezinárodních organizací a ani k automatizovanému rozhodování nebo profilování.

 

JAK ÚDAJE SDÍLÍME

Vaše osobní údaje sdílíme vždy jen s důvěryhodnými partnery a našimi přidruženými osobami způsobem, který nám právní předpisy umožňují, a na základě příslušných smluv zajišťujících přiměřenou ochranu osobních údajů.

 

NÁMI POVĚŘENÍ ZPRACOVATELÉ

Osobní údaje poskytujeme pověřeným zpracovatelům pro účely zpracování osobních údajů pro nás a na základě našich pokynů. Tito partneři musí dodržovat povinnost přísné důvěrnosti v souladu se smlouvami, které jsme s nimi uzavřeli.

Našimi zpracovateli jsou zejména osoby a společnosti, které pro nás zajišťují účetní a poradenské služby, servisní služby, vymáhání pohledávek, poskytování technických a IT služeb a jiné poradenské a konzultační činnosti.

 

JINÍ PŘÍJEMCI

Osobní údaje sdílíme s právnickými a fyzickými osobami, státními orgány a veřejnými institucemi, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k těmto osobním údajům, jejich použití, uchovávání nebo zpřístupnění je přiměřeně nezbytné pro:

 1. zpracování v souladu s účely a způsoby popsanými výše v tomto dokumentu;
 2. dodržení příslušného právního předpisu nebo vykonatelného rozhodnutí orgánů veřejné správy;
 3. uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení;
 4. postup zaměřený na řešení podvodu či bezpečnostních incidentů;
 5. ochranu před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti našeho ústavu, našich klientů nebo veřejnosti, tak jak to vyžadují nebo dovolují právní předpisy.

Vždy dohlížíme na to, abychom neposkytli více osobních údajů, než je nezbytné k dosažení daného účelu zpracování.

 

JAK MŮŽETE NAKLÁDAT S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI

Jako subjekt údajů máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s Vašimi osobními údaji. Uplatnit níže uvedená práva můžete elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese: info@institut-predluzeni.cz nebo písemně na adrese Staroměstské nám. 1/4, 110 00 Praha 1. Budeme se Vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpovíme nanejvýš do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. 

Platné právní předpisy a Nařízení Vám přiznávají zejména tato práva:

 

 1. Právo na přístup

Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje, a je-li tomu tak, získat kopii těchto údajů a informace vyplývající z čl. 15 Nařízení. V případě velkého množství údajů můžeme požadovat, abyste specifikovali požadavek na konkrétní údaje, které o Vás zpracováváme.

 

 1. Právo na opravu

K tomu, abychom zpracovávali jen Vaše aktuální osobní údaje, potřebujeme, abyste nám co nejdříve oznámili jejich změnu. V případě, že zpracováváme Vaše nesprávné či neúplné údaje, máte právo požadovat jejich opravu či doplnění.

 

 1. Právo na výmaz

Budou-li naplněny podmínky čl. 17 Nařízení, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. O výmaz proto můžete žádat, pokud jste například odvolali Váš souhlas se zpracováním, úspěšně namítali proti našemu oprávněnému zájmu a neexistuje jiný právní základ pro zpracování, anebo v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně nebo pominul účel, pro který jsme Vaše osobní údaje zpracovávali a nezpracováváme je za jiným kompatibilním účelem. Vaše osobní údaje však nevymažeme, jsou-li potřebné pro určení, výkon anebo obhajobu právních nároků, pro splnění právní povinnosti nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu.

 

 1. Právo na omezení zpracování

Budou-li naplněny podmínky čl. 18 Nařízení, můžete od nás požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. O omezení proto můžete žádat, když například popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů anebo v případě, že je zpracování protiprávní a Vy si nepřejete, abychom osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje nadále zpracováváme, existují-li důvody pro určení, výkon anebo obhajobu právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu.

 

 1. Právo na přenositelnost

Je-li zpracování založené na Vašem souhlasu anebo prováděné za účelem plnění s Vámi uzavřené smlouvy a zároveň prováděné automatizovanými prostředky, máte právo obdržet od nás Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Budete-li mít zájem a bude-li to technicky možné, Vaše osobní údaje předáme přímo k jinému správci.

 

 1. Právo vznést námitku proti zpracování

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje z důvodu splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu anebo při výkonu veřejné moci nám svěřené nebo provádíme-li zpracování na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování. Na základě Vaší námitky zpracování osobních údajů omezíme, a dokud neprokážeme závažné oprávněné důvody zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat a Vaše osobní údaje vymažeme.

 

 1. Právo podat stížnost

Domníváte-li se, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s Nařízením, nebo jinými předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na některý z příslušných dozorových úřadů, zejména v členském státě Vašeho trvalého pobytu, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení. Pro území České republiky je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, web www.uoou.cz, tel.: +420 234 665 111. 

 

 1. Právo odvolat souhlas

Je-li zpracovávání Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování.

 

ODKUD MÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje získáváme (i) přímo od Vás nebo (ii) od objednatele našich služeb či jiné třetí strany, který nám Vaše osobní údaje předává v případě, že jste účastníkem kurzu nebo jinou takto zprostředkovanou osobou, jíž poskytujeme naše služby, poradenství nebo kterou školíme.

 

JAK DLOUHO A KDE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME

Vaše osobní údaje uchováváme po různě dlouhou dobu v závislosti na důvodu zpracování. Tyto doby jsou následující:

 1. trvání našeho smluvního vztahu s Vámi nebo trvání jiné související smlouvy, na základě které Vaše osobní údaje zpracováváme, a dále po dobu následujících tří let;
 2. deseti let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo plnění, pro účely plnění našich zákonných povinností podle daňových předpisů;
 3. až deseti let od konce účetního období, jehož se podklady týkají, pro účely plnění našich zákonných povinností podle účetních předpisů;
 4. do odvolání Vašeho případného souhlasu se zasíláním nabídek;
 5. do namítnutí zpracování, při kterém Vaše práva a zájmy převáží nad našimi oprávněnými zájmy či jinak po dobu přiměřenou k propagaci naší činnosti a aktivit;
 6. po dobu nezbytnou k vyřešení Vašich dotazů, návrhů, komentářů a jiné korespondence, jestliže nedojde k založené jiného účelu zpracování.

Po uplynutí výše uvedených lhůt jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje pouze pro slučitelné účely anebo pro zvláštní účely typu archivace či statistiky

 

 

COOKIES

CO TO JSOU „COOKIES“

„Cookies“ jsou malé datové soubory používané jako jedinečné identifikátory v komunikaci aplikací s Vaším webovým prohlížečem. Soubor cookie obsahuje anonymní informace. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

 

Soubory cookies mohou být nastaveny webovými stránkami, které navštěvujete („naše cookies“), nebo mohou být nastaveny organizací, která není vlastníkem webových stránek, jež si prohlížíte („cookies třetí strany“). Například mohou být nastaveny jinými webovými stránkami, které spouštějí obsah na stránce, kterou si prohlížíte, nebo nezávislou analytickou společností. Webové stránky mohou používat reklamní sítě třetí osoby k poskytování cílené reklamy. Tyto cookies mohou mít možnost sledovat vaše prohlížení různých stránek.

 

 

JAK POUŽÍVÁME COOKIES

Soubory cookies používáme ke zlepšení vašich uživatelských zkušeností s webem tak, že webovým stránkám umožníme, aby identifikovaly Váš prohlížeč, buď po dobu trvání vaší návštěvy (za použití relačních cookies), nebo pro opakované návštěvy (za použití trvalých cookies).

Toto umožňuje využívat funkce jako např. zobrazení nákupního košíku, historie procházení, skrytí obchodního sdělení, přihlášení apod.

Naše webové stránky rovněž používají cookies pro behaviorálně cílenou reklamu, což nám umožňuje upravit reklamu a zajistit, že pro vás bude relevantní, a to na základě oblastí, které na naší webové stránce prohlížíte, a geografického umístění vaší adresy IP. Tyto cookies jsou umístěny reklamními sítěmi třetích osob s naším souhlasem.

 

 

K ČEMU COOKIES POUŽÍVÁME

Na našem webu používáme tyto cookies:

 • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, zapamatování si nastavení, využívání služeb apod.
 • Statistické a diagnostické (např. Google Analytics) – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.
 • Reklamní první i třetí strany. Jsou využívány pro behaviorální cílení reklamy podle zájmů. Když už se reklama musí zobrazovat (jako hlavní příjem pro web a tvorbu jeho obsahu), tak ať se uživateli / čtenáři zobrazují nabídky, které jej mohou skutečně zajímat.

 

JAK UDĚLUJETE SOUHLAS S COOKIES

K tomu, abychom mohli využívat statistické a diagnostické cookies, potřebujeme Váš souhlas. Taktéž využívání reklamních cookies a cookies třetích stran je umožněno až poté co jejich používání odsouhlasíte. Souhlasy udělujete pomocí cookies lišty v dolní části prohlížeče anebo nastavením Vašeho prohlížeče. Technické cookies Váš souhlas nevyžadují, lze je ale pomocí nastavení prohlížeče zakázat, web však nebude bez technických cookies fungovat správně.

 

 

POUŽÍVÁME GOOGLE ANALYTICS

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech v USA. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webu a vytváření zpráv o jeho aktivitě pro nás jako provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat). Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

 

POUŽÍVÁME COOKIES REKLAMNÍCH PARTNERŮ

Díky souboru cookieDoubleClick může společnost Google a její partneři zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na našich stránkách a dalších stránkách internetu. Můžete si používání souboru cookieDoubleClick pro zájmově orientované reklamy odhlásit prostřednictvím Správce nastavení reklam.

Při zobrazování reklam ze sítě Google mohou být také použity soubory cookie dalších dodavatelů či reklamních sítí třetích stran. Můžete weby těchto třetích stran navštívit a odhlásit si na nich používání souborů cookie pro zájmově orientovanou reklamu (pokud dodavatel nebo reklamní síť tuto možnost nabízí).

 

FACEBOOK

Facebook dodržuje samoregulační principy pro online behaviorální reklamy (Self-RegulatoryPrinciples for Online BehavioralAdvertising) a účastní se programů, které nabízejí možnost tento typ reklam odmítnout.  Nesouhlas s používáním cookies můžete vyjádřit pro všechny zúčastněné společnosti přes tyto weby:

 

SEZNAM.CZ

Společnost Seznam.cz využívá cookie pro behaviorální cílení reklamy. Behaviorální reklama spočívá v zobrazování reklamy na internetových stránkách v závislosti na chování uživatelů na internetu (tematikou jimi navštívených stránek), za účelem zobrazení pouze takové reklamy, která by mohla konkrétního uživatele ve skutečnosti zajímat. Behaviorální reklama pracuje s informacemi, které jsou uložené v Cookies webových prohlížečů. Data uložená v těchto souborech jsou později rozdělena do několika charakteristických skupin (například AutoMoto, ženské weby, atd). Nemělo by se tedy stát, že fanouškovi fotbalu, který pravidelně sleduje výsledky utkání, se objeví reklama na kurzy baletu.

 

ZMĚNY TOHOTO DOKUMENTU

Znění tohoto dokumentu jsme oprávněni měnit či jakkoliv doplňovat, zejména za účelem zapracování legislativních změn, či změn účelů a prostředků zpracovávání. Vaše práva vyplývající z tohoto dokumentu anebo příslušných právních předpisů však neomezíme. V případě, že dojde ke změnám tohoto dokumentu způsobilým ovlivnit Vaše práva, vhodným způsobem Vás na to s dostatečným předstihem upozorníme. 

Vedle tohoto dokumentu Vás můžeme o některých dodatečných způsobech a zásadách zpracování Vašich osobních údajů informovat i prostřednictvím samostatných informací, sdělení či souhlasů.